Obecné zastupiteľstvo

 

Igor Kluvanec     

tel. kontakt:
    0907 796 541
email:
 
   
 

Richard Kluvanec

tel. kontakt:
    0908 554 757
email:

 

 

Miroslav Chudý  

tel. kontakt:
0905 251 596

email:
 

 

Ivan Majdan        

tel. kontakt:
0911 484 863
email:
 
       
 

Ľuboš Šponiar        

tel. kontakt:
    0905 426 720
email: